czas pracy 1

Czas pracy kierowcy pracującego na własny rachunek

Czas pracy kierowcy regulują odpoczynki dzienne i dobowe.

Odpoczynek dzienny, regulowany jest przez następujące ustawy:

Artykuł 8 ust. 1-5 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) 3820/85.

Dzienny okres odpoczynku Gdy pojazd prowadzi 1 kierowca powinien być odebrany w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia dnia pracy kierowcy, regularny powinien trwać, co najmniej 11 godzin , z tym że może być podzielony na dwie części 3 godz. + 9 godz. A skrócony max 3 razy pomiędzy dwoma tygodniowymi odpoczynkami, powinien trwać min. 9 godzin.

W przypadku załogi składającej się z kilku osób odpoczynek w wymiarze 9 godzin można odebrać w okresie 30 godzin..

Czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku nie może przekroczyć 9 godzin.

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin. łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może być większy niż 90 godzin.

Odpoczynek dobowy

Rozporządzenie 561/2006 WE? – Art. 4 pkt g, Art. 8

Według Rozporządzenia 561/2006 WE? – Art. 4 pkt g, Art. 8

Jakie różnice są w zwykłym czasie pracy i czasie pracy kierowcy pracującego na własny rachunek?

Podstawa prawn regulująca czas pracy kierowcy pracującego na własny rachunek:

–  art. 13, art. 21, art. 27 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1155);

–  art. 13 ust. 1, art. 21 i art. 27 ust. 4 ustawy o czasie pracy kierowców, dotyczący przerw przeznaczonych na odpoczynek w zależności od liczby godzin pracy oraz pracy w porze nocnej.

Czas pracy kierowców, w tym również wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych należy planować i rozliczać również na podstawie przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.

Pracodawcy nie mają obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy kierowców wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, zobowiązani są jednak ewidencjonować ich czas pracy a przedsiębiorcy wykonujący osobiście działalność gospodarczą prowadzą ewidencję czasu pracy we własnym zakresie.

Przykładowy czas pracy kierowcy pracującego na własny rachunek:

– średni tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 48 godzin;

– maksymalny tygodniowy czas pracy może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli w ciągu czterech miesięcy nie została przekroczona średnia 48 godzin na tydzień.

 

Więcej o autorze

admin

Zobacz wszystkie posty