praca czas

Czas pracy kierowcy 

Obejmuje on więcej okresów niż sam czas prowadzenia pojazdu a więc ,,w skład’’ czasu pracy kierowcy, uwzględnia się też wchodzące w niego inne okresy wliczane do czasu pracy kierowcy.

Czas pracy kierowcy, czym jest, jak go zdefiniować?

Czas pracy kierowcy to czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, obejmuje on wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, takie jak: prowadzenie pojazdu; załadowywanie i rozładowywanie; kontrolę i nadzór nad osobami wsiadającymi i wysiadającymi; czynności spedycyjne; niezbędne formalności administracyjne oraz utrzymanie pojazdu w czystości i jest to też czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości, na przykład do wykonywania pracy, podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek.

Czego nie wlicza się do czasu pracy kierowców?

-czasu dyżuru,

-nieusprawiedliwionych postojów dobowego nieprzerwanego odpoczynku.

– do czasu dyżuru zalicza się przerwy przeznaczone na odpoczynek –  każdemu kierowcy, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, po sześciu kolejnych godzinach pracy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, a w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin, przerwę w wymiarze nie krótszym niż 45 minut.

Dyspozycyjność kierowcy

Jako dyżur rozumiane są również inne okresy pozostawania w dyspozycji poza rozkładem czasu pracy, oznaczają one inne okresy niż przerwy i czas odpoczynku, podczas których kierowca nie jest obowiązany pozostawać na stanowisku pracy kierowcy, będąc jednocześnie w gotowości do rozpoczęcia albo kontynuowania prowadzenia pojazdu albo wykonywania innej pracy.
Okresy pozostawania do dyspozycji obejmują w szczególności: czas, w którym kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub koleją, jak również czas oczekiwania na granicy lub wynikający z zakazu ruchu.

Czas dyżuru nie może być wliczany do przysługującego kierowcy dobowego nieprzerwanego odpoczynku a wykorzystanie dobowego odpoczynku w pojeździe nie może być traktowane jako czas dyżuru.

Rozróżniamy dwa rodzaje dyżurów- zwykły i  inne okresy pozostawania w dyspozycji poza rozkładem czasu pracy.

Za czas „zwykłego” dyżuru kierowcy przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – kierowcy przysługuje wynagrodzenie

Inne okresy pozostawania w dyspozycji poza rozkładem czasu pracy, oznaczają one inne okresy niż przerwy i czas odpoczynku, podczas których kierowca nie jest obowiązany pozostawać na stanowisku pracy kierowcy. Kierowca musi być jednocześnie w gotowości do rozpoczęcia albo kontynuowania prowadzenia pojazdu albo wykonywania innej pracy.

Nadgodziny

Pracownikowi przysługuje dodatek w związku z nadgodzinami, jeśli została przekroczona norma dobowa i tygodniowa, to zgodnie z art. 1511 § 2 k.p. a dodatek za przekroczenie normy tygodniowej przysługuje np. w sytuacji, gdy pracownik świadczył pracę w dzień wolny od pracy, a pracodawca nie oddał mu innego dnia wolnego.

 

Więcej o autorze

admin

Zobacz wszystkie posty